Filter

My recent searches
Filter by:
Budget
to
to
to
Type
Skills
Languages
  Job State
  5,000 php jobs found, pricing in USD

  ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ಬರುವ ಅನುಭವಿ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಣಿತರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ , ನಾನು HTML/CSS, JavaScript ಮತ್ತು PHP ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿರುವ ಪೂರ್ಣ-ಸ್ಟಾಕ್ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪರ್‌ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವ: - HTML/CSS, JavaScript ಮತ್ತು PHP ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ. - ಪೂರ್ಣ-ಸ್ಟಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವ. - ಜಾಂಗೊ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ. ಆದ್ಯತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಜ್ಞಾನ: - ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಾಂಗೊ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು: - ನನ್ನ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಪರರು MySQL ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. MySQL ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ...

  $147 (Avg Bid)
  $147 Avg Bid
  5 bids

  Seeking an experienced freelancer to enhance the user interface and addressing critical bugs in our Android and iOS apps. We also require minor twiddling in the web version's admin panel. All platforms are developed in Flutter and Core CodeIgnitor PHP. Specifically, we need: - UI/UX Upgrades: Focused on improving navigation and optimizing the layout - Bug fixes: Small changes and fixes - New Features: Introduce innovative features to better app functionality A freelancer well-versed with Flutter and PHP, having a keen eye for UI/UX, would be ideal for this project. Experience dealing with similar tasks and having problem-solving skills will stand you out.

  $12 (Avg Bid)
  $12 Avg Bid
  8 bids

  ...engines and attract more organic traffic. • Payment Gateway - For streamlined transactions and secured financial data. • Live Chat Support - To provide instant assistance to my visitors and enhance customer satisfaction. • Designing and developing custom WordPress themes and plugins according to client requirements. • Developing and maintaining WordPress websites using HTML, CSS, JavaScript, and PHP. • Implementing custom WordPress functionality using plugins and code snippets. • Troubleshooting issues with WordPress websites and resolving technical issues. • Collaborating with cross-functional teams, such as designers, content creators, and project managers. • Staying up-to-date with the latest WordPress trends, best practices, and technol...

  $240 (Avg Bid)
  $240 Avg Bid
  10 bids

  I need a dynamic, responsive website that offers a highly intuitive user experience. Users should be able to easily navigate through the platform, and the site itself should facilitate e...users. Skillset and Experience Required: I am seeking a skilled web developer with a keen eye for design, and experience in OTP-based registration, data management, and the creation of rich, dynamic user interfaces. Strong skills in back-end development particularly surrounding data manipulation and form processing would be especially beneficial. I also require someone with a solid understanding of PHP or a similar server-side scripting language. If this project aligns with your area of expertise, please don't hesitate to bid with relevant examples of similar projects. I am excited to see ...

  $105 (Avg Bid)
  $105 Avg Bid
  6 bids
  JavaScript UI Bug Urgent Fix 6 days left
  VERIFIED

  My project urgently requires a proficient JavaScript developer to quickly rectify a bug in the code affecting the user interface. To successfully handle this task, the freelancer needs to be highly skilled in: - JavaScript, PHP - Problem-solving and debugging - Familiarity with UI/UX principles - Experience working with similar UI issues Please note, the main goal here is to swiftly identify and rectify the bug to ensure smooth and efficient user interactions within the UI. Timely completion is crucial. Let me know your approach to find and solve such bugs.

  $10 - $30
  Sealed NDA
  $10 - $30
  5 bids

  ...should be robust enough to accommodate these changes with minimal maintenance. Security and Compliance: Ensure that the solution adheres to web security best practices to protect user data. Additionally, compliance with legal and ethical standards for data extraction and usage must be guaranteed. Skills and Qualifications: Proficiency in web development languages such as Python, JavaScript, or PHP. Experience with web scraping and parsing techniques. Knowledge of HTTP request handling, session management, and web security measures. Familiarity with web development frameworks and libraries that support server-side scripting and automation. Strong understanding of user experience design and the ability to implement solutions that are intuitive and user-friendly. This project requ...

  $180 (Avg Bid)
  $180 Avg Bid
  23 bids
  Fix PHP Rating Script Errors 6 days left
  VERIFIED

  I'm having issues with the PHP rating script on my website. It's not functioning properly and I need a professional to handle this. when i choose a rating and press rate its not getting registered so remains in NOT RATED state some bug somewhere or deprecated function all files are inside the zip included

  $123 (Avg Bid)
  $123 Avg Bid
  63 bids

  I'm seeking a skilled professional who can assist in PHP/JavaScript file Input/Output obfuscation and implement AES GZIP Deflate/Inflate Lines. Here's what I need: - An expert who can read & write obfuscated files in PHP/JS line by line. Prior experience in securing code and protecting intellectual property will be preferred. - The chosen professional should also be proficient in using AES GZIP Deflate/Inflate. This functionality is critical for compressing/decompressing and encrypting/decrypting files for efficient storage and secure data handling. - Familiarity with improving data transfer efficiency and bandwidth consumption is a plus. Skills and Expertise: - PHP - JavaScript - Code Obfuscation - AES GZIP Deflate/Inflate Lines - Data Encryption a...

  $69 (Avg Bid)
  $69 Avg Bid
  15 bids

  In need of an IT expert well versed with the Ubuntu operating system to assist in configuring and deploy...and deploying numerous projects on a fresh droplet from Digital Ocean. The projects include Nextjs, Laravel, and Wordpress. While no specific server environment preferences were indicated, familiarity with PHP, MySQL, and Redis will be advantageous. Speed and efficiency are key in the completion of this task. -- Basically, I have 2 droplets + 1 managed database and I need to combine them in 1 new droplet. - Configure Ajenti admin or other free server admin panel. - Configure supervisor - Configure pm2 - Configure Vhosts to easily add remove projects - Configure several versions of php - Lets'encrypt individual for each domain - Migrate 5 websites to the new d...

  $152 (Avg Bid)
  $152 Avg Bid
  37 bids

  ...reports they've previously generated. This page should display a list of their past reports along with relevant details such as report date, VIN number, and report status. Documentation: Comprehensive documentation for the CarFax API integration, admin panel functionality, and user history page should be provided. This includes details of the API methods, parameters, and sample code snippets in PHP or JavaScript. Testing: Rigorous testing should be conducted to ensure the website functions flawlessly across different devices and browsers. Thorough testing of the CarFax API integration, admin panel functionality, and user history page is necessary to verify accuracy, reliability, and ease of use. Deployment: Upon completion of development and testing, the website should be...

  $465 (Avg Bid)
  $465 Avg Bid
  37 bids

  ...SQL database with secure hosting. It needs to feature both a front end user portal and a back end admin portal. Key Responsibilities: - Development of a robust SQL database with secure hosting - Creation of a front end user portal from scratch, since no designs are currently available - Construction of a back end admin portal, also without existing designs Skills and Experience: - Proficiency in PHP, Python, and JavaScript is necessary - Proven experience in developing user-friendly portals from scratch - Solid background in creating and maintaining secure SQL databases with preferred hosting on either Google or Microsoft. User Portal Features: - User authentication and profile management - Capacity for users to upload data - Real-time messaging system for communication betwe...

  $701 (Avg Bid)
  $701 Avg Bid
  90 bids

  ...completely online, it will be able to be digital burned with effects, we have an extremely detailed task list, with some content available, as we continue to work on this. I believe we will end up needing an animator, a php (or equivalent) to write code with comments, to allow the clients to write onto the pages of the book, we will use square to charge for access. We would like the website to be made with wordpress and have the burn journal as a module or plugin (we will be adding more in the future). We own the Domain Name (). We will be hosting (AlmaLinux v8.9.0, php -v 8.1) it on our server. We have applied for a patent for concept, and have been granted patient pending number. All coding, scripting, animation, content, development for this project will be exclusively ...

  $34 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $34 / hr Avg Bid
  48 bids

  Hi, i want to add a Hover function in PHP page Thanks

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Avg Bid
  33 bids

  I'm in need of a skilled WordPress developer who can modify PHP code efficiently. I'm aiming to enhance security in my users' accounts by displaying only the last four digits of both their bank and credit card numbers. This change must be applied across all pages, not just certain ones, to maintain consistency. For now, the only modification strictly required is masking most of each user's account number. Therefore, specific skills and experience in PHP and WordPress security would be extremely advantageous. Your understanding of financial data protection will be key in delivering the ideal outcome for this task.

  $45 (Avg Bid)
  $45 Avg Bid
  70 bids

  I'm looking for a seasoned PHP developer who can work precisely on managing APIs response and validation. Task Details: - Work with a response API. - Handle validation of license keys. - Conduct verification of license status. - Send and get response via server. Necessary Skills: - Profound experience in PHP. - Solid understanding of working with REST API. - Proven expertise in license validation. This project requires a deep understanding of license management systems and experience working with PHP based APIs.

  $48 (Avg Bid)
  $48 Avg Bid
  12 bids

  I'm facing an issue with my custom PHP websites, particularly www.conciergebah.com. They're currently showing a 404 error, and a scan has indicated a problem with the Index file. I require an immediate solution. - Identify and resolve the problem with the Index file causing the 404 error. - You may need to conduct a deeper analysis as I'm uncertain of any recent changes to the website's code or configuration. - Ideally, you will have experience troubleshooting and solving similar issues, preferably in custom PHP contexts. Your expertise in resolving such technical issues will be greatly appreciated.

  $14 (Avg Bid)
  $14 Avg Bid
  34 bids

  ...employees to log in and see special pages that the public cannot, log in ability - SEO is very important, so all URLs must remain intact - A smooth migration to the new platform of choice, ensuring no loss of data Thanks for having a call with us, Clyde. To summarize everything, we will be replacing your existing website, , with a new one that we will create for you using PHP Laravel. This will include the addition of survey functionality, enabling you to add questions and users to capture their responses. We will also provide you with complete training on how to migrate the content from your existing site to the new one. The total cost for this project is approximately $5,800 USD that you'll be paying within the 6 Month timeline. There will be a monthly payment that

  $3966 (Avg Bid)
  $3966 Avg Bid
  69 bids
  Custom Moodle LMS Development 6 days left
  VERIFIED

  Looking for Moodle developer team skilled in PHP and databases to construct a highly custom LMS platform. An experience in previous Moodle customization is a must-have. PLEASE DO NOT RESPOND IF YOU HAVE NOT IMPLEMENTED COUPLE OF MOODLE CUSTOMIZATION PROJECTS. Share details of moodle customization implemented in your proposal n this project, you will be tasked with: - Developing a Moodle based Learning Management System (LMS) - Customizing certain features of the open-source Moodle code, specifically: - User registration and enrollment - Course creation and management - Implementing a predetermined design. The ideal candidate for this project would be someone experienced in Moodle LMS development, who can understand and implement Moodle customizations to cater to unique ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Avg Bid
  38 bids

  Customize Exiting PHP Website and add new features and frontend design

  $144 (Avg Bid)
  $144 Avg Bid
  126 bids

  We have a Laravel PHP based project for Short Term Office Rentals. We are seeking a qualified mobile app developer to create a cross-platform mobile application for both Android and iOS. Our current staging site is located at: Desktop: PWA: For the design of our Progressive Web App, we used the OpenTable application as the inspiration. Similar applications that have the same functionality as our sites are: Airbnb Zillow Our application currently has approximately 20 screens and includes payment processing through our own custom gateway. QUALIFICATIONS Minimum 4 Years experience with Mobile App development, with at 2 years of experience with Flutter framework Provide at least THREE (3) live

  $675 (Avg Bid)
  $675 Avg Bid
  109 bids

  I'm in need of an experienced PHP, SQL Developer who specialises in customisation. The main focus of this project is on, • Database integration • User authentication • Customised CMS development These are crucial as the website I'm aiming to develop is heavily based on PHP. The primary functionality of my site revolves around the representation of information using infographics or charts. Hence, the developer would need to be proficient in these areas: Skills and experience required: • Deep understanding of PHP and SQL • Experience in Database integration and User Authentication • Experience in creating customised CMS • Ability to translate data into infographics and charts In essence, the primary purpose of my projec...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Avg Bid
  29 bids

  I'm urgently seeking a skilled backend developer experienced with both Flutter and PHP, specifically with coordinator PHP to revamp my application. The scope of the project include: 1. Adding new features: Unfortunately, I skipped the specifics of the features I want to add, but I'm open to discussing this further during the project's commencement. 2. Performance improvement: Here, the main focus will be on decreasing loading times, allowing the app to run more efficiently for a seamless user experience. Please be prepared to provide samples of previous work or projects that relate directly to this job. Looking forward to a mutual beneficial cooperation.

  $49 (Avg Bid)
  $49 Avg Bid
  7 bids

  ...interface that allows historical consultation. Moreover, the order placement process needs to be facilitated through dependent drop-down menus that alter dynamically according to previous selections. However, there's no need for a payment and shipping module to be integrated into the system. Here's what I'm specifically looking for in a developer: • Excellent proficiency in at least one of Python, PHP, or JavaScript, as I am open to these languages for the development of the web-app. • Proven experience in building web applications with sophisticated functionalities. • The capability to implement an admin panel for effortless management of customer orders and registration data. • Strong understanding and ability to actualize specific design inp...

  $177 (Avg Bid)
  $177 Avg Bid
  44 bids

  Hi Adam, I need some PHP assistance. I have a script that gets the page's path & puts it into an array. Then, it basically goes through each directory in the array, adds a link, eventually writing all this back to the page. (Sorry my terminology is probably not correct.) Anyway, it treats the directory that the current page is in differently and doesn't add the link. I need to make it so that I can set a variable in my page for $breadcrumb_title and then insert that into this breadcrumb script

  $125 (Avg Bid)
  NDA
  $125 Avg Bid
  1 bids

  I'm experiencing an issue with my website - it's showing an error message. Despite that I haven't made any recent changes like adding new plugins or updating the theme on my WordPress site, the error still persists. Ideal skills for this project: - Extensive WordPress experience - Proficient in troubleshooting and resolving website errors - Knowledge in plugin conflicts and PHP error logs would be beneficial. I would greatly appreciate a quick resolution to this issue.

  $98 (Avg Bid)
  Urgent
  $98 Avg Bid
  66 bids

  I'm in need of a skilled PHP developer who can effectively maintain an existing PHP codebase. Your main responsibilities will include: - Debugging and resolving compatibility issues - Enhancing the system's performance - Addressing and fixing security vulnerabilities A deep understanding of PHP and experience in bug fixing are paramount. You should be able to troubleshoot compatibility problems and enhance performance. Knowledge in web security is also desired to ensure codebase's robustness against vulnerabilities.

  $148 (Avg Bid)
  $148 Avg Bid
  116 bids

  ...builders such as Elementor. Parameters of the Project: - Responsive Design: The converted WordPress theme should have responsive design, making it accessible and visually pleasing across various devices. - Compatibility: The theme needs to be compatible with the latest versions of WordPress and PHP, ensuring up-to-date functionality and performance. - Pages: The theme should cover 2-5 pages, as per the design provided in Figma. Ideal Skills: - Profound knowledge of and experience with WordPress and PHP - Ability to convert Figma designs into responsive WordPress themes - Familiarity with the latest trends and techniques in web development for creating the best user experience. I am excited to share the Figma design with the shortlisted freelancers. Looking forward to ...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Avg Bid
  56 bids

  I'm seeking a ...not identified the specific functionalities or design customizations needed at this point, I'm expecting the developer to bring forth their expertise and creativity to provide innovative solutions for an enhanced platform. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in Moodle customization - Proficient in the latest Moodle updates - Familiarity with a variety of Moodle plugins - Strong php skills - perhapse a full time freelancer dedicated for our company The successful candidate should be prepared to hit the ground running and transform our Moodle platform into a more effective and user-oriented solution. Do not hesitate to ask related questions for better understanding of the project scope. Your ingenuity in providing similar project samples ...

  $644 (Avg Bid)
  $644 Avg Bid
  14 bids

  Hi Vivek S., I noticed you posted a following project ( https://www.freelancer.com/projects/php/Frontend-Developer-for-Website-37819147/details )

  $10 (Avg Bid)
  $10 Avg Bid
  1 bids

  I have a requirement for a seasoned Full Stack Developer possessing expertise in JavaScript, Python, PHP, Java, and C#. Framework and Libraries: - Strong proficiency in React and Angular is a must-have while experience in Spring Boot, ASP.NET, and Django would be advantageous. Project Purpose: - The primary goal is to create a high-performing, user-centric e-commerce website. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in e-commerce site development - Strong knowledge in JavaScript, Python, PHP, Java, and C# - Proficiency in React and Angular - Experience in Spring Boot, ASP.NET, and Django would be beneficial - Capable of producing clean, well-documented, efficient, and standards-compliant code with an eye towards performance optimization - A good understanding of...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Avg Bid
  75 bids

  Hi Jose F., I noticed you posted a following project ( https://www.freelancer.com/projects/php/Checkout-Section-Development-for/details )

  $10 (Avg Bid)
  $10 Avg Bid
  1 bids

  ...independently while they receive expert guidance through a learning forum. As a technical support member, you will assist our learners by addressing their inquiries, which enables them to successfully complete their training. The IT area with a focus on backend development includes the following courses: • C • C++ • C# • Cloud Computing • DevOps Foundation • Docker • IT-Servicemanagement • Java • PHP & MySQL • Swift • Web development for full stack developers • Linux Server Management • GitHub / GitLab • Embedded Development with Embedded Linux • Process management in IT • Organization in IT Our Expectations: We seek a dedicated individual passionate about education and sharing of knowledge. Y...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Avg Bid
  44 bids

  I am on look-out for a qualified specialist who can develop and integrate a price calculator into my exist...should generate an automatic price based on these inputs. - The second major function of the calculator is lead generation. After the customer receives a quote, the calculator should capture their email and forward it to our system for follow-up. Ideal Skills & Experience: - Previous experience in creating and integrating web calculators - Profound knowledge and expertise in Javascript and PHP - Experience in CRM integration for lead generation - Excellent understanding of UX/UI principles to ensure an intuitive and effective user experience If you possess these skills and experience and can deliver a convenient, easy-to-use price calculator, your application is wa...

  $184 (Avg Bid)
  $184 Avg Bid
  93 bids

  We are seeking a skilled freelancer to enhance our PHP Laravel web application by integrating a feature to forward form data submissions to a Telegram bot. The primary objective is to capture form submissions made by users on our website and relay this information to a Telegram bot, including visitor IP addresses and device details. This integration will provide us with valuable insights into user interactions and preferences, aiding us in improving our platform's user experience. **Key Requirements:** 1. **Form Data Capture Integration:** Develop functionality to seamlessly capture form submissions from our PHP Laravel web application. 2. **Visitor IP Address Logging:** Implement a method to log and retain the IP addresses of users who submit forms on our website secur...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Avg Bid
  6 bids

  ...who can offer direction or provide these services are highly sought. A knowledge of the market is also important, as the target audience has not been established yet. Ability to conduct a little research to help ascertain the potential target market will be a plus. Ideal skills and experiences include: - Strong expertise and knowledge in web development - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, PHP or other relevant web languages - Experience with e-commerce websites - Experience with domain registration and website hosting - Market research capabilities Your responsibilities: - Propose e-commerce options considering the possibility of selling physical products, digital products or services - Suggest and facilitate domain name registration and hosting services - Conduct brie...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Avg Bid
  36 bids

  Requireme...Profile, Modify their Profile etc … 4. External link to verify the Certificate (We will provide a Certificate number/Roll No, and Date of Birth, So any external party can verify the Student Certificate -------------------------------------------------------------------------------------------------- I'm in need of a skilled PHP developer for building a new website from scratch. Particular emphasis is placed on the following requirements: - Proficient experience in PHP web development. - Demonstrated ability to build a website from scratch incorporating a user registration system. This is a critical aspect of the project as users need to register on our platform. Relevant portfolio showcasing similar experience will be highly considered. Looking forw...

  $121 (Avg Bid)
  $121 Avg Bid
  22 bids

  Looking for a skilled PHP developer capable of handling both front-end and back-end development, with an understanding of database management. Objective: Our primary goal is to build a web application with comprehensive features. Skills Required: - Proficiency in front-end and back-end programming languages. - Proficient in developing and managing databases. - Understanding of user interface and experience design. Functionalities: Key functionality we require is a robust data analytics report system. We are aiming for an application that can provide insightful and actionable analytics. Experience: A proven track record in similar projects would be a plus. Please include portfolio or examples of your previous work when applying.

  $153 (Avg Bid)
  $153 Avg Bid
  39 bids

  I am currently facing issues with my Prestashop website, running on version 1.7. Persistent problems include theme compatibility issues and module incompatibilities during upgrades which ultimately disrupts my admin access. I'm not using any custom themes or modules, and yet the complications persist. I nee...incompatibilities during upgrades which ultimately disrupts my admin access. I'm not using any custom themes or modules, and yet the complications persist. I need a Prestashop expert who can help me troubleshoot and successfully upgrade my website. Ideal skills for this job would include: - Expert knowledge in Prestashop 1.7 - Proven troubleshooting skills - Experience in website upgrading - PHP knowledge If you believe you are fit for this task, kindly place ...

  $38 (Avg Bid)
  $38 Avg Bid
  18 bids

  I am looking for a PHP developer who has expertise in Laravel and CodeIgniter frameworks to work on a project. The main purpose of the project is to develop a Point-of-Sale (POS) system specifically tailored for a physical store. Ideal Skills: - Proficient in PHP, particularly Laravel and CodeIgniter frameworks - Experience in designing and developing POS systems - Knowledge in retail industry is a plus Responsibilities: TO MAKE CHANGES BASED ON THE DOCUMENT PROVIDES SUCH AS SOLVING SOME BUGS GST SETTING FOR CATEGORIES SOME VISUAL CHANGES REMOVE SOME FEATURES AND CUSTOMIZE BILL LAYOUT Please provide relevant portfolio and bid accordingly if you have the necessary skills and experience.

  $105 (Avg Bid)
  $105 Avg Bid
  18 bids

  I'm seeking a skilled developer to create a proof of concept webserver and webpage for Raspberry Pi Zero W/WH, or any other relevant board. The project's key goal is to show real-time data updates. 1. raspberry pi Zero W /WH OR any other board 2. Install Web Server onto same e.g. ( Flask, node.js , etc. ) 3. Develop and Build 4-5 Web Pages on the same. (using PHP, microPython, JavaScript, etc. ) 4. Already worked on Astrology Software's would be strongly preferred. 5. Location constraint - Pune , Mumbai ( India)

  $101 (Avg Bid)
  $101 Avg Bid
  16 bids

  I need a developer proficient in PHP and MySQL to develop a script that will import a CSV file into a MySQL table. This isn't a straightforward import, however, because it should only import rows where the Column 2 value equals 'going'. The CSV file consists of comma-separated values, hence knowledge on parsing CSVs is essential. Simplicity, efficiency, and readability of code is paramount, as I require future flexibility for modifications. The ability to comprehensively comment on your code is needed, to promote easier navigation and understanding.

  $21 (Avg Bid)
  $21 Avg Bid
  31 bids

  ...plugins. We're looking for long term relationship with monthly payment about 200$ Key tasks: 1. Theme Customization: Customization mainly via CSS and functions. Right now we especially need customization of smartphone/tablet look 2. Plugin Development: Another core area that I need assistance with is the development of WooCommerce plugins that enhance user experience. A good understanding of PHP, HTML, CSS, and JavaScript is required for this job. Also, experience in creating user-friendly plugins to improve browsing, search, and checkout processes would be advantageous. Right now customization of "Extra product options" is priority no. one I am ultimately looking to create a dynamic, user-friendly shopping environment, so a freelancer with a background in ecom...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr Avg Bid
  116 bids

  As a digital project manager who regularly handles several educational applications, I am seeking a skilled PHP developer that can create a reliable automation system for mobile app installations. - KEY TASKS The main purpose of this project is the automatic installation of educational mobile applications. Your coding expertise will help streamline our operations and improve our efficiency. - SKILLS & EXPERIENCE: Ideal candidates will possess strong expertise in PHP programming, with a specific focus on automation of tasks. Familiarity with mobile applications, particularly educational ones, will be highly beneficial. - GOAL: The end goal is to have a system that can not only install these applications automatically but do it in a way that saves time, improves accura...

  $174 (Avg Bid)
  $174 Avg Bid
  61 bids

  I'm seeking an experienced web developer who can upgrade my current PHP 8 version to PHP 8.1 my site is on laravel botble This job requires careful attention because of three key areas that are in need of updates to compatibility. - Database Operations - User Interface changes - Backend Logic Implementation If you have a solid background in PHP upgrades and adjustments, I'd be pleased to have you apply. This role requires experience with PHP 8 and PHP 8.1 and transitioning between versions, modifications with backend logic and understanding database operations and UI changes. Your tasks will be rendering existing features in our PHP code compatible with PHP 8. Animmediate start is ideal, so please respond with examples of r...

  $97 (Avg Bid)
  $97 Avg Bid
  21 bids

  I am looking for an experienced WordPress plugin developer to improve the compatibility of the Wawp plugin Project Requirements: - The successful freelancer must ...developer to improve the compatibility of the Wawp plugin Project Requirements: - The successful freelancer must be capable of analyzing the plugin against the requirements mentioned in the PDF file, and resolve the compatibility issues accordingly. Ideal Skills: - Extensive experience in plugin development for WordPress. - Strong problem solving and debugging skills. - Proficiency in WordPress, PHP, and JavaScript. Your proposal must include your past experience with similar projects, your proposed approach for this project, and your estimated timeline. Thanks in advance for your bids. And need this tasks fini...

  $135 (Avg Bid)
  $135 Avg Bid
  104 bids

  ...search button that can perform multiple functions on my website. Here's the clarification: - I currently have more than three search buttons, each performing a separate function. - I want these buttons to be merged into one single button, but still, users should be able to select which search to perform when this button is used. Required skills: - Web development expertise is crucial, notably with PHP, JavaScript, Angular js and other relevant languages. - Prior experience in merging search functions on a website will surely be a major plus. - Good knowledge of user interface design is also desirable, as the change should be done without affecting ease of use or overall aesthetics of the website. I look forward to finding a suitable freelancer who can promptly and efficie...

  $23 (Avg Bid)
  $23 Avg Bid
  15 bids

  I have a project which runs on php 7.3. My hosting provider upgraded the OS (from CentOS 5 to AlmaLinux 9.3). The lowest version that the VPS from the hosting provider supports now is PHP 8.0. I need somebody to install php 7.3 and deploy the application successfully. The Multiphp manager in CPanel is also not allowing to inherit the system PHP settings. Additional Information:The hosting provider is Godaddy, we have access to WHM and Cpanel. Please note - the work will need to be done on a remote machine via Anydesk, credentials will not be shared. Kindly bid only if you have solved a similar issue in the past and can work via Anydesk.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Avg Bid
  12 bids

  ...developer, an expert in PHP, CSS, and Java. My website is currently experiencing a few issues and I'm also looking to enhance its functionality and design. • Bug Fixes: I'm particularly struggling with broken links, error messages popping up, and some design discrepancies that need addressing. • Functionality Additions: Once the bugs are taken care of, there are new features I'd like to implement. This involves introducing user registration, search functionality, and integrating a payment gateway. • Design Adjustments: In terms of design, I'd like to freshen things up a bit by adding new sections to boost the user experience and make the site more interactive. You're the ideal freelancer for this project if you have a strong backgroun...

  $456 (Avg Bid)
  $456 Avg Bid
  132 bids

  Looking for an expert who would be able to help me in efficiently integrating the Stripe payment gateway onto my website, currently built using PHP. This should also include proper setup for effective transaction handling. Your expertise should involve: - Proficiency in PHP - Prior experience with Stripe's API - Affinity towards secure programming and payment processing Although I already have an active PayPal business account, for this particular project, the focus is solely integrating the Stripe API effectively. Your responsibilities will include: - Configuring the Stripe API with my PHP website seamlessly - Ensuring secure transactions - Testing the integration comprehensively your prior experience with similar projects may prove to be a deciding factor. ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Avg Bid
  32 bids

  I'm currently working on a PHP Laravel project and unfortunately, I've encountered some difficulties integrating Stripe. The particular issue I'm struggling with is payment processing - despite my best efforts, transactions just aren't being fulfilled as they should be. One noteworthy detail is that error messages often pop up during the creation of charges. To pin down the exact problem and find the needed solution, I'm in search of an experienced developer who possesses the following skills and experience: - Comprehensive understanding and proficiency in PHP Laravel. - Extensive experience with Stripe integration, specifically with the creation of charges. - Strong debugging skills and experience in identifying and rectifying issues in code. Your...

  $87 (Avg Bid)
  $87 Avg Bid
  16 bids

  Top php Community Articles